GRAĐEVINSKO INDUSTRIJSKA KOMPANIJA
“INTERGRADNJA BANAT GROUP” DOO Zrenjanin
Broj: 71-1/19
Datum: 25.03.2019. god.

Na osnovu Odluke Skupštine društva br.64/2019 od dana 25.03.2019. GIK “INTERGRADNJA BANAT GROUP” DOO objavljuje:

O G L A S

o prodaji nepokretnosti putem prikupljanja pismenih ponuda

GIK “INTERGRADNJA BANAT GROUP” DOO, sa sedištem u Zrenjaninu, u ulici Trg dr Zorana Đinđića br.2, kao nosilac prava svojine oglašava prodaju nepokretnosti koju čine:

Građevinski objekti i zemljište upisani u listu nepokretnosti 127 k.o. Neuzina, obim udela 1/1 na sledećim katastarskim parcelama 1859, 1860, 1861, 1953, 1954, 1955,1956, 1961, 1962, 1964, 1965,1966,1967 ukupne površine od 139.899 m2 potes Alaštovo i potes Egentovača (CIGLANA SEČANJ)
Građevinski objekti i zemljište upisani u listu nepokretnosti br.22009 k.o. Zrenjanin 1, obim udela 1/1, na katastarskoj parceli 8429 površine15.185 m2 u ulici Beogradska, (STOVARIŠTE SENJAK)
Građevinski objekti i zemljište- neuknjiženo a upisano u listu nepokretnosti br.11874 k.o. Zrenjanin 1 katasterska parcela br. 4791 I 4792 površine 5.204 m2 u ulici Brigadira Ristića, (MLADOST STOLARIJA)

Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa  na adresu:
DOO GIK “INTERGRADNJA BANAT GROUP”
Trg dr Zorana Đinđića br.2, 23000 Zrenjanin

Pravo da učestvuju u kupovini nepokretnosti imaju sva pravna i fizička lica.
Uz pismenu ponudu se dostavlja:
- fotokopija lične karte (za fizička lica);
- fotokopija izvoda o upisu u APR (ne starija od 6 mjeseci);
- PIB i punomoć za zastupanje (za pravna lica)

Skupština društva će o najboljoj ponudi odlučiti u narednih 30 dana. Sa ponuđačem koji ponudi najveću cenu zaključiće se kupoprodajni ugovor, u roku od 15 dana.
Kupoprodajna cena se plaća odjednom, prilikom zaključivanja ugovora o kupoprodaji, a predaja nepokretnosti u posed kupca će se izvršiti u roku od 15 dana od dana uplate kupoprodajne cene.
Troškovi notarske obrade ugovora o kupoprodaji, poreza na promet nepokretnosti, kao i troškovi uknjižbe nepokretnosti snosi kupac.
Svim zainteresovanim kupcima može se omogućiti uvid u podatke iz javnih registara o nepokretnosti i obilazak nepokretnosti.
Za sve dodatne informacije treba se javiti na telefon 023/533-913 od 08-16 h.

GIK INTERGRADNJA BANAT GROUP ZRENJANIN